hvad ser og mærker du?

Fremtidsscenarier

trends som pejlemærke
for fremtiden

Trends er de bevægelser, der kan påvirke måden vi leder, samarbejder, lever og forbruger på.

Lad dig inspirere af nogle af de trends, der kan påvirke din organisation i fremtiden, og se på nutiden med nye øjne.

Én af nutidens vigtigste ledelseskompetencer

Ifølge UNESCO er det at kunne læse fremtiden en af de vigtigste ledelseskompetencer.

Hvad ser, mærker
og tror du på?

Der findes ikke kun én fremtid, men mange. Hvilke fremtider ser, mærker og tror du på – og hvordan bruger du dem til at se på nutiden med nye øjne?

Fem af de mange trends, der kan
påvirke din organisation og ledelse allerede nu

industriel
<-> spirituel

Efter den 4. industrielle revolution står vi nu over for en spirende trend: den spirituelle revolution, en dyb forandring i menneskers og samfundets værdier og prioriteter. Mens den industrielle revolution fokuserede på materiel velstand og fremskridt, søger den spirituelle revolution at genoprette balance og forbindelse til os selv, hinanden og naturen. Denne trend handler om at genopdage vores forbindelse til naturen og udvikle en dybere forståelse af vores egen indre verden. Samtidig erkender vi, at teknologiske fremskridt ikke behøver at stå i konflikt med denne forbindelse, men kan integreres på en måde, der fremmer menneskelig trivsel og bæredygtighed.

Essensen af den spirituelle revolution ligger i at anerkende, at vi ikke er adskilte fra vores omgivelser, men snarere en integreret del af det større økosystem, som vi er en del af.

 


ydre velstand
-> indre velstand

I fremtiden defineres det gode liv og begrebet “luksus” ikke længere af hvad vi ejer og har, men snarere af evnen til at finde hvile i os selv. Det indebærer at værdsætte ro, stilhed, enkelthed og indre bæredygtighed som nøgler til velvære. Vi investerer og styrker vores indre ressourcer, så vi bliver modstandsdygtige over for ydre stress og kan leve det gode liv.

Dette skift i perspektivet understreger betydningen af indre velvære og vitalitet som grundlaget for en meningsfuld tilværelse.

 

passe ind
-> være dig

Vi står over for en æra, hvor den uniforme kultur, der forventer, at alle passer ind i et ensartet værdisæt, bliver udfordret. I stedet anerkender vi nu, at kulturen udgøres af mangfoldigheden inden for vores fællesskab. Den formes af en bred vifte af kompetencer, personligheder, aldre, køn, etniciteter og mange andre unikke elementer. Dette opgør med den uniforme tilgang betyder, at vi værdsætter forskellighederne og ser dem som styrker, der bidrager til en rigere og mere dynamisk kultur.

Denne forandring giver plads til en inkluderende og respektfuld arbejdskultur, hvor en mangfoldighed af perspektiver og baggrunde opmuntres og værdsættes.

uddannelse
-> holistisk indsigt

Fremtidens menneskelige udvikling strækker sig ud over den traditionelle tilgang, hvor det handler om at erhverve specifikke færdigheder og fuldføre en uddannelse. Det centreres i stedet om at dyrke en dybere forståelse af vores rolle i verden. Traditionel kompetenceudvikling baseret på akademiske teorier og bøger alene er ikke tilstrækkelige.

I fremtiden vil vi søge udvikling fra en bredere og mere mangfoldig palette af kilder. Dette kan omfatte en forbindelse til naturen, hvor vi lærer af dens komplekse mønstre og harmoni, og filosofi, der udfordrer vores tankemønstre og opmuntrer til refleksion over livets fundamentale spørgsmål. Ligeledes vil kunsten blive en kilde til inspiration, der kan uddybe vores følelsesmæssige intelligens og forbinde os med forskellige perspektiver.

Essensen af denne tilgang er at skabe en mere holistisk og integreret tilgang til vores personlige og professionelle udvikling.

specialist
<-> multi.passionist

I tidligere tider var den almindelige praksis at stræbe efter ekspertise inden for en snæver faglig niche. Specialisering var det afgørende nøgleord, og man anså dybdegående viden inden for et specifikt område som afgørende. Imidlertid sker der en forskydning i vores tilgang til faglig identitet i fremtiden.

I fremtiden vil vi ikke længere nødvendigvis definere vores faglige identitet ved at begrænse os til en enkelt specialisering. I stedet vil mangfoldighed af passioner og færdigheder komme i fokus. Vi ser en stigende værdi i at have bredere kompetencer og interessesfærer, hvilket giver os en mere alsidig og tilpasningsdygtig tilgang til arbejdsmarkedet og livet generelt.

Denne tilgang erkender kompleksiteten i vores moderne verden og værdsætter tværfaglighed og kryds-disciplinær forståelse. Det handler ikke længere kun om at dykke dybt ned i én niche, men om at forbinde og integrere forskellige områder af viden og færdigheder for at skabe en mere nuanceret og holistisk faglig identitet.

Vi forsker i fremtidens organisationer og ledelse og designer fremtidsscenarier som fungerer som inspirerende retning for udvikling af organisationer og ledelse.

Læs mere om trends

De 12 Indre Menneskerettigheder danner fundamentet for vores menneskesyn, og er grundlaget for vores arbejde med ledelse og kulturudvikling.

Læs mere om de 12 rettigheder

Naturen er mester i levedygtighed. Vi trækker på inspiration fra naturens funktioner og strategier i vores arbejde med kultur, ledelse og organisationsudvikling. Helt konkret anvender vi Biomimicry som metode og fagligt fundament til at lære af naturens mange  funktioner og strategier.

Læs mere om Biomimicry

 

Nysgerrig på, hvordan du omsætter
fremtiden til levedygtige handlinger nu?

Kontakt os for en uforpligtende snak.